Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi - do SIWZ - nr 1, zmiana SIWZ

     Gorzów Wlkp.26.01.2015r.

Prez.O/AG-213-1/2015

 

                                                           ZAWIADOMIENIE nr 1

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1,2,4 ustawy P.z.p. zawiadamia, że wpłynęły zapytania do SIWZ, na które udziela następujących odpowiedzi oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dział I SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA;

Pyt. 1: Zamawiający w pkt. 2 wskazał: Przesyłki muszą być nadane przez Wykonawcą w dniu ich odbioru od Zamawiającego.

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę powyższego zapisu na następujący:

Przesyłki muszą być nadane przez wykonawcę w dniu ich odbioru od Zamawiającego , a w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do dostarczonych przesyłek (np. nieprawidłowe opakowanie, niezgodność wpisów do dokumentów nadawczych z wpisami na przesyłkach) niezwłocznie po wyjaśnieniu lub usunięciu nieprawidłowości przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisu.

 Pkt 2 działu I SIWZ otrzymuje nowe brzmienie :

,,Przesyłki muszą być nadane przez wykonawcę w dniu ich odbioru od Zamawiającego , a w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do dostarczonych przesyłek (np. nieprawidłowe opakowanie, niezgodność wpisów do dokumentów nadawczych z wpisami na przesyłkach) niezwłocznie po wyjaśnieniu lub usunięciu nieprawidłowości przez Zamawiającego”.

 

Pyt 2: Zamawiający w pkt. 17 wskazał:

Wykonawca winien posiadać aplikację internetową umożliwiającą Zamawiającemu „śledzenie" nadanej przesyłki ze sprawdzeniem i wizualizacją statusu.

Wykonawca Informuje, że nie posiada możliwości śledzenia przesyłek nierejestrowanych (tzw. zwykłych), natomiast możliwe jest śledzenie wszystkich przesyłek rejestrowanych tj. poleconych, paczek pocztowych czy też przesyłek kurierskich.

W związku z tym, czy Zamawiający akceptuje techniczne możliwości śledzenia przesyłek wskazanych powyżej ?

Odpowiedź: Tak.

 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - Istotne dla stron postanowienia umowy (projekt umowy)

Pyt. 3: Zamawiający w § 2 ust. 11 wskazał:

Należności wynikające z faktur VAT Zamawiający regulować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze VAT, o której mowa w ust. 10 lub w odrębnym piśmie, w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu płatności i modyfikację zapisu na następujący: „Należności wynikające z faktur VAT Zamawiający regulować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze VAT, o której mowa w ust. 10 lub w odrębnym piśmie> w terminie do 14 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

Odpowiedź: Nie.

Pyt. 4:Zamawiajacy w § 5 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ wskazał dopuszczone zmiany postanowień umowy oraz warunki zmiany.

W związku z tym Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza uwzględnienie przypadku wpływającego na zmianę wartości wynagrodzenia, gdy

 

zmianie ulegną ceny usług powszechnych wprowadzonych w trybie określonym w ustawie Prawo pocztowe, po ich zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a tym samym modyfikację zapisów w § 5 załącznika nr 7 do SIWZ ?

Odpowiedź: Nie. Cena w okresie umownym jest stała z wyjątkiem zmian stawek podatku VAT.

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ – KOSZTORYS OFERTOWY

Pyt. 5: Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie czy w kolumnach b i d tabeli (od pkt 1 do pkt 8) ceny jednostkowe mają znajdować się w miejscu gwiazdek, stanowiących odnośniki do wyjaśnień pod tabelą, czy mają być wpisane z ich zachowaniem ?

Odpowiedź: Załącznik nr 1A Kosztorys ofertowy, Zamawiający  również przedstawił w formacie Excel. Oznaczenia gwiazdkowe wiążą Wykonawcę zgodnie z objaśnieniami. Arkusz samodzielnie wylicza wartość oferty, należy jedynie wypełnić odpowiednie komórki. Zamawiający dołożył maksymalnej staranności aby zweryfikować poprawność wprowadzonych formuł matematycznych, lecz zobowiązuje się Wykonawców aby samodzielnie zweryfikowali poprawność wyliczeń.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ PLACÓWEK POCZTOWYCH WYKONAWCY Pyt. 6

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „charakter obiektu, w którym zlokalizowana jest placówka pocztowa" (nagłówek tabeli), a także wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje jakąkolwiek formę weryfikacji informacji zawartych w przedmiotowym załączniku, w szczególności w zakresie warunku wskazanego w I dziale SIWZ pkt 16 lit. e) tj.:

e) placówka pocztowa znajdująca się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy,

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza lokalizacji placówek  pocztowych w obiektach/lokalach np. handlowych lub usługowych, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań i warunków dla placówki pocztowej określonych w SIWZ- dział  I, pkt 16. Wykonawca wskaże więc charakter obiektu/lokalu, w którym zlokalizował swoją placówkę pocztową. Jeżeli wykonawca składając ofertę złoży nieprawdziwe informacje w zakresie spełnienia warunków dla placówki pocztowej, wystąpią ustawowe przesłanki do wykluczenia wykonawcy z postępowania. Ponadto Zamawiający w §3 pkt.3 pptk.2 Istotnych postanowień umowy określił okoliczności powodujące odstąpienie od umowy w trakcie jej realizacji.