Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis

Dz.U.2018.1302

ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Sejm

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Oddział 2

Wpis

Art. 230. § 1. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

§ 2. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Art. 231. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

Art. 232. § 1. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od:

1) pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy;

2)     zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione.

§ 2. Postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 233. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu. W rozporządzeniu należy uwzględnić, że wpis nie może być niższy niż sto złotych, wpis stosunkowy nie może być wyższy niż 4% wartości przedmiotu zaskarżenia i nie może przekraczać stu tysięcy złotych, a wpis stały wyższy niż dziesięć tysięcy złotych, oraz że wpis stały powinien być zróżnicowany w zależności od rodzaju i charakteru sprawy.

 

 

 

 

 

 

Dz.U.2003.221.2193

17.03.2006                    zm.wyn.z              Dz.U.2006.45.322                       ogólne

07.12.2017                              zm.              Dz.U.2017.2263                          § 1

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. z dnia 24 grudnia 2003 r.)

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi:

1)     do 10.000 zł - 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł;

2)     ponad 10.000 zł do 50.000 zł - 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł;

3)     ponad 50.000 zł do 100.000 zł - 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1.500 zł;

4)     ponad 100.000 zł - 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

§ 2. 1. Wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach:

1)     skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym - 100 zł;

2)     skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - 200 zł;

3)     skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej - 300 zł;

4)     skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej - 300 zł;

5)     skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego - 300 zł;

6)     skarg na bezczynność organów administracji publicznej - 100 zł;

6a)   (1) sprzeciwów od decyzji - 100 zł;

7)     zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych - 100 zł.

2. Wpis stały wynosi w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1)     budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych - 10.000 zł;

2)     energetyki - 10.000 zł;

3)     transportu lotniczego, kolejowego i morskiego - 10.000 zł;

4)     radiofonii i telewizji - 10.000 zł;

5)     publicznego obrotu papierami wartościowymi - 10.000 zł;

6)     działalności bankowej - 10.000 zł;

7)     ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji - 10.000 zł;

8)     funduszy emerytalnych - 10.000 zł;

9)     funduszy inwestycyjnych - 10.000 zł;

10)   wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych - 8.000 zł;

11)   obrotu hurtowego napojami alkoholowymi - 8.000 zł;

12)   kasyn gry - 10.000 zł;

13)   innych gier losowych i zakładów wzajemnych - 8.000 zł;

14)   łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych - 8.000 zł;

15)   usług pocztowych - 1.000 zł;

16)   ochrony osób i mienia - 5.000 zł;

17)   usług detektywistycznych - 5.000 zł;

18)   obrotu dewizowego - 5.000 zł;

19)   prawa celnego - 5.000 zł;

20)   produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi - 3.000 zł;

21)   aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej - 1.000 zł;

22)   żywności i żywienia - 1.500 zł;

23)   geologii i górnictwa - 1.000 zł;

24)   kultury, edukacji i wychowania - 1.000 zł;

25)   sportu, turystyki i rekreacji - 1.000 zł;

26)   utrzymywania czystości i porządku - 800 zł;

27)   w pozostałym zakresie - 500 zł.

3. Wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu:

1)     budownictwa i architektury - 500 zł;

2)     zagospodarowania przestrzennego - 500 zł;

3)     ochrony środowiska i przyrody - 200 zł;

4)     gospodarki wodnej - 300 zł;

5)     nieruchomości - 200 zł;

6)     rolnictwa i leśnictwa - 200 zł;

7)     ewidencji ludności i dowodów osobistych - 100 zł;

8)     cudzoziemców, paszportów i wiz - 300 zł;

9)     aktów stanu cywilnego i obywatelstwa - 100 zł;

10)   kombatantów - 100 zł;

11)   własności przemysłowej - 1.000 zł;

12)   zobowiązań podatkowych - 500 zł;

13)   prawa celnego - 500 zł.

4. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter, wynosi 200 zł.

5. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł.

6. W sprawach skarg niewymienionych w ust. 1-5 wpis stały wynosi 200 zł.

§ 3. (2) Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi albo sprzeciwu od decyzji, nie mniej jednak niż 100 zł.

§ 4. Wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy, wynosi 100 zł.

§ 5. 1. Przy uiszczaniu wpisu - zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu - należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.

2. (3) (utracił moc).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przypisy:

1) § 2 ust. 1 pkt 6a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 grudnia 2017 r.

2) § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 grudnia 2017 r.

3) § 5 ust. 2 został uznany za niezgodny z art. 221 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2002.153.1270) oraz z art. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2006 r. (Dz.U.2006.45.322). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 17 marca 2006 r.