Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty na serwis ppoż

      Gorzów Wlkp. 25.02.2015 r.

 

Prez. O/AG –       /2015

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

                                                                                 

            Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi polegającej na przeglądach technicznych i czynnościach konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic – zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących  urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno–ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez producentów.

Usługa obejmuje przeglądy, konserwacje i naprawy  wymienionych w załączniku (tabela) do niniejszego zaproszenia, urządzeń i gaśnic znajdujących się w pomieszczeniach Sądu.

Szczegółowy zakres serwisu:

 1. Czynności sprawdzające i kontrolne:
  1. wykonania pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych DN25,
  2. wykonanie badań okresowych gaśnic przenośnych – stosownie do zaleceń producenta (na etapie eksploatacji, modernizacji/napraw),
  3. centralki z układem zasilania – sprawdzenie działania central i układów zasilania,
  4. awaryjne źródło zasilania – sprawdzenie wartości napięć i poprawności działania,
  5. linie dozorowe i sygnalizacyjne – sprawdzenie prawidłowości działania,
  6. sygnalizatory pożaru – sprawdzenie poprawności działania,
  7. urządzenia stałej instalacji gaśniczej – sprawdzenia drożności i prawidłowości działania,
  8. sprawdzenie  działania urządzeń podłączonych do centralek ppoż. – oddymiania, Win, DSO;
  9. sprawdzenie urządzeń monitorowania alarmu pożaru, włamania i napadu,
  10. sprawdzenie prawidłowości działania systemu wykrywania pożaru i oddymiania,
  11. sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń telewizji przemysłowej,
  12. sprawdzenie prawidłowości działania przycisków ppoż.  – test kontrolny,
  13. sprawdzenie działania czujek optycznych dymu i temperaturowych – test kontrolny,
  14. sprawdzenie działania wskaźników zadziałania czujek optycznych dymu,
  15. sprawdzenie połączeń kablowych, przewodowych i ciśnieniowych,
  16. sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń DSO,
  17. sprawdzenie kontrolne prób UDT butli INTERGEN.
 2. Usuwanie awarii instalacji, systemów i urządzeń objętych umową odbywać się będzie na podstawie każdorazowego zgłoszenia Zleceniodawcy, telefonicznie lub faksem. Czas reakcji 24 godz. od powiadomienia o awarii.

 

Informujemy o możliwości wizji lokalnej w budynku Sądu.

Przewidywany okres obowiązywania umowy –  5 lat.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Kierownikiem Oddziału Administracyjno-Gospodarczego, Panem Ryszardem Pomichowskim, tel. kontaktowy: 0/95/7330782.

Ofertę zawierającą  proponowaną cenę proszę złożyć do dnia 10 marca 2015r. w formie pisemnej, pocztą, za   pośrednictwem faksu (7330715) lub poczty elektronicznej (). Ofertę proszę złożyć na załączonym druku oferty.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani.

 

 

                                                                                                          Dyrektor Sądu

                                                                                                       Bożena Ratuszna

 

 

 

(Wzór oferty)                                                                                          

                                                                                  ………………………2015 r.

  

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny

                                                                                            w Gorzowie Wlkp.

                                                                                               Ul.Dąbrowskiego 13

                                                                                                66-400 Gorzów Wlkp.

 

Nazwa i adres wykonawcy:

…………………………..

………………………….

NIP: ……………………..

tel.:   ……………………..

fax.:  ……………………..

 

 

                                                                       OFERTA

W odpowiedzi na zaproszenie składam ofertę na świadczenie usługi polegającej na przeglądach technicznych i czynnościach konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic zainstalowanych w budynku WSA w Gorzowie Wlkp. wg załączonej tabeli :

 

 1. Oferuję wykonanie usługi jak niżej :

a) Koszt roczny usługi w 2015 r. z uwzględnieniem poz.10,11 tabeli: ………..netto z uwzględnieniem  podatku VAT ……. %, za kwotę brutto …………zł

b) Koszt roczny usługi w latach 2016-2019 r. bez poz.10,11 tabeli: ………..netto z uwzględnieniem  podatku VAT ……. %, za kwotę brutto …………zł

c) Łączny koszt świadczenia usługi od 2015r. do 2019 r. kwota netto………………. z

    uwzględnieniem podatku VAT ……. %, za kwotę brutto ……………zł

       2. Oświadczam, że posiadam niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotowej

           usługi.

 

3. Akceptuję warunki płatności określone w warunkach umowy, tj. do 30 dni od doręczenia faktury.

4. Dane dodatkowe:

–  imię i nazwisko osoby do kontaktu ……………………………

–  telefon …………………………………….

 

 

 

 

                                                                                              ……………………………………

/pieczęć i podpis wykonawcy/