Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skargi, wnioski i petycje dotyczące działalności Sądu

 

Warunki ogólne załatwiania skarg i wniosków

 

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków związanych z działalnością sądów administracyjnych został uregulowany w przepisach Działu I Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 524), do których to odsyła art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 2492).

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., jako organ sprawujący nad nim bezpośredni nadzór.

 

Zgodnie z § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1177) sprawy skarg i wniosków prowadzi Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., którego pracami kieruje Sędzia WSA - Przewodniczący Wydziału.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone przez każdy podmiot w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą na piśmie:

 • w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.,
 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wlkp.,
 • pocztą elektroniczną na adres albo ,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP (dostęp przez: dane adresowe, kontakt),
 • w formie ustnej do protokołu - w Wydziale Informacji Sądowej WSA
  w Gorzowie Wlkp. ul. Dąbrowskiego 13, parter - sekretariat Wydziału Informacji Sądowej.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę
lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

Elementy skargi/wniosku:

 • data wniesienia skargi/wniosku,
 • imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego lub wnioskodawcy,
 • zwięzła treść skargi lub wniosku precyzyjnie określająca zarzuty i żądania,
 • w razie potrzeby sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

 

Termin i sposób załatwienia skargi/wniosku

 • skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak
  niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu,
 • o sposobie załatwienia skargi/wniosku zawiadamia się skarżącego/wnioskodawcę,
 • nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli,
 • o tym, czy dane pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (np. tytuł: skarga, wniosek). Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania - do jego wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, iż nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania,
 • w razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w ciągu miesiąca, zawiadamia się skarżącego lub wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie ich załatwienia.

 

Skargi/wnioski pozostawiane bez rozpoznania

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągniecie sędziów
do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.

 

Petycje

 

Petycje składa się do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (art. 1 ust. 1). Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się
w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji (art. 1 ust. 3).

 

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.,

- za pośrednictwem poczty na adres: ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wlkp.,

- pocztą elektroniczną na adres: wis@gorzow.wsa.pl

- za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej WSA w Gorzowie Wlkp.

 

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem przesyła się jej autorowi w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi
(art. 13)

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870)