Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu

 

   I. Przyjmowanie skarg i wniosków:

Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków dotyczących działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim jest Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gorzowie Wielkopolskim.

Zgodnie z § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. – Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1177) sprawy skarg i wniosków prowadzi Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego jest organem właściwym do rozpatrzenia skarg
i wniosków dotyczących działalności: Naczelnego Sądu Administracyjnego i Prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych.

   II. Sposób wnoszenia skarg i wniosków:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 1. na piśmie:
 • w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim;
 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski;
 • pocztą elektroniczną na adres:
  lub ;
 • za pośrednictwem platformy e-PUAP (dostęp przez oficjalną stronę internetową sądu:  bip.gorzow.wsa.gov.pl);

      2. w formie ustnej do protokołu:

 • w Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej WSA w Gorzowie Wlkp. – parter, pok. 10.

   III. Elementy skargi i wniosku:

 • data;
 • imię i nazwisko (nazwa), adres skarżącego i wnioskodawcy;
 • zwięzła treść skargi i wniosku;
 • ewentualna sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza
ich przyjęcie.

   IV. Tryb rozpatrzenia skarg i wniosków:

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca
od daty ich wpływu

Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu,
gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.