Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi do SIWZ - nr 2

     Gorzów Wlkp.26.01.2015r.

Prez.O/AG-213-1/2015

 

                                                           ZAWIADOMIENIE nr 2

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy P.z.p. zawiadamia, że wpłynęły zapytania do SIWZ, na które udziela następujących odpowiedzi:

PYTANIE NR 1: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość by na kopercie oprócz danych wskazanych przez Zamawiającego znajdowały się informacje o opłacie za usługę pocztową związane ze świadczeniem części zamówienia przez podwykonawców, ewentualnie inne informacje związane z obiegiem przesyłek pocztowych?

Wykonawca jednocześnie zaznacza, że informacje te nie będą zakrywać nadruku adresu firmowego Zamawiającego, innych znaków graficznych umieszczonych przez Zamawiającego, nie zmienią danych adresowych na kopercie oraz nie będą naruszać innych wymagań wskazanych w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza umieszczanie na przesyłce pocztowej informacji o opłacie za usługę pocztową związanej ze świadczeniem części zamówienia przez podwykonawców oraz innych iformacji związanych z nadaniem przesyłek, pod warunkiem ,że nie mogą one zakrywać danych zamieszczonych przez Zamawiającego tj. adresu Zamawiającego oraz danych informacyjnych o przesyłce zamieszczonych pod oznaczeniem nadawcy.

PYTANIE NR 2: Zamawiający wskazuje określając warunki płatności, iż termin płatności faktur wynosić będzie 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę tego terminu na 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT. Ułatwi to Wykonawcy dokonywanie rozliczeń, pozostawiając Zamawiającemu odpowiedni czas na dokonanie płatności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności.Regulowanie płatności odbywać się będzie do 21 dni,a nie w 21 dniu od dnia otrzymania faktury.

PYTANIE NR 3:

Czy Zamawiający będzie oznaczał przesyłki rejestrowane poprzez naklejenie na nich kodów nadawczych oraz umieszczał kody nadawcze w książkach nadawczych?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie będzie oznaczał przesyłek rejestrowanych poprzez naklejenie na nich kodów nadawczych oraz nie będzie umieszczał kodów nadawczych w książkach nadawczych.

PYTANIE NR 4;

Zamawiający wymaga do wykonawców uzupełnienia w cenniku ofertowym proponowanych cen jednostkowych za poszczególne usługi wyrażonych jedynie w wartości brutto, nie wyodrębniając osobnych kolumn na uzupełnienie cen za poszczególne przesyłki wyrażonych w wartości netto oraz naliczonego podatku VAT. Wykonawca zwraca uwagę, iż taka sytuacja nie jest korzystna z perspektywy interesów Zamawiającego.Brak rozbicia cen za poszczególne usługi objęte przedmiotem zamówienia na cenę netto, naliczony podatek od towarów i usług (VAT) oraz wynikową cenę brutto pozbawia Zamawiającego możliwości porównania proponowanych cen ofertowych do cen, które powinny obowiązywać w przypadku np. obniżenia stawki podatku VAT. Wskazać bowiem należy, iż obecna (23%-owa) stawka podatku VAT jest efektem ciężkiej sytuacji ekonomicznej kraju i relacji długu publicznego do produktu krajowego brutto (PKB), co wymusiło podjęcie czynności zaradczych i m.in. podwyższenie obowiązującej standardowej stawki VAT. Niewykluczone jest jednak, że zmiana powyższych okoliczności (np. korzystniejsza relacja długu publicznego do PKB) spowoduje również obniżenie stawek podatku od towarów i usług. Wówczas w interesie Zamawiającego będzie zapewnienie sobie większej przejrzystości w skalkulowaniu cen zaproponowanych przez wykonawcę z uwzględnieniem bieżącej (niższej) stawki VAT, a tym samym uiszczanie niższego wynagrodzenia na rzecz wykonawcy.Dodatkowo, taka zmiana ułatwi kalkulację samym wykonawcom, jak również wprowadzi większą klarowność i transparentność co do obliczania ceny, co pozwoli uniknąć błędów i omyłek rachunkowych. W ocenie Wykonawcy będzie to również element pełniejszej realizacji elementarnej dla Prawa zamówień publicznych zasady jawności postępowania (wyrażonej w art. 8 ustawy PZP).W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o uwzględnienie wniosku w zakresie wprowadzenia w formularzu cenowym osobnych kolumn/rubryk, w celu umożliwienia wpisania cen za poszczególne usługi objęte przedmiotem zamówienia wyrażonych również w wartości netto oraz wskazania naliczonej stawki podatku VAT.

Odpowiedź: Zamawiający  pozostawia formularz cenowy bez zmian.

PYTANIE NR 5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca doręczał przychodzące przesyłki pocztowe do siedziby Zamawiającego każdego dnia roboczego nie później niż do godziny 10:00?

Odpowiedź: Zamawiajacy nie wyraża zgody na zmianę czasu doręczeń przesyłek przychodzących.