Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego.

 

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego.
Numer ogłoszenia: 12344 - 2015; data zamieszczenia: 19.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. , ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 95 7330 780, faks 95 7330 715.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: a) przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych, krajowych i zagranicznych, w tym paczek oraz przesyłek kurierskich wymienionych w kosztorysie ofertowym stanowiącego załącznik nr 1 A do SIWZ, b) zwracania przesyłek niedoręczonych wymienionych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 A do SIWZ do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, c) odbioru korespondencji, w tym paczek od Zamawiającego, co najmniej jeden raz dziennie od godz. 13.30 do godz. 14.30 z siedziby Zamawiającego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dąbrowskiego 13. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 134 000 euro..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1, 64.12.00.00-3, 60.16.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienie do wykonywania działalności pocztowej, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r. r.,poz.1529) i złoży zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w powołanej ustawie,
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje nadal minimum 3 (trzy) usługi polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, z których każda była realizowana w ramach oddzielnych umów przez okres co najmniej 12 miesięcy i o wartości każda z usług nie mniejszej niż 120.000 zł brutto oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi wymienione w wykazach zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku usług nadal wykonywanych pod uwagę brana będzie tylko wartość i okres wykonywanej usługi do dnia składania ofert.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru potwierdzając, że dysponuje placówkami pocztowymi spełniającymi następujące wymagania i spełnia warunki odpowiadające potrzebom Zamawiającego: a) co najmniej jedna placówka pocztowa zlokalizowana w każdej gminie na terenie całego kraju, b) placówki pocztowe rozmieszczone w miastach tak, by co najmniej jedna przypadała na każde 10 000 mieszkańców, c) każda placówka pocztowa czynna we wszystkie dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, d) każda placówka oznakowana w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy umieszczonymi na zewnątrz budynku lub na witrynie obiektu, w którym mieści się placówka pocztowa Wykonawcy, e) placówka pocztowa znajdująca się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, musi posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy, f) każda placówka pocztowa powinna zapewnić prawidłowe zabezpieczenie przesyłek przed dostępem osób trzecich, gwarantujące zachowanie tajemnicy pocztowej oraz ochronę danych osobowych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - placówki pocztowe w województwie lubuskim - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmiany: 1.1. zmianę wartości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT na przedmiot zamówienia. 1.2. zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów, podległości, rachunków bankowych. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach. 2. Zmiany do umowy, o których mowa w ppkt 1, muszą być wprowadzone w formie pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gorzow.wsa.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Sądu, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wlkp.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2015 godzina 08:30, miejsce: biuro podawcze, siedziba Sądu, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wlkp.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie