Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie uproszczone

Sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli:

1)    decyzja lub postanowienie są dotknięte wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania;

2)    strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy;

3)    przedmiotem skargi jest postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty oraz postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)    przedmiotem skargi jest bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania;

5)  w przypadku, o którym mowa w art. 55 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tj., jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny za naruszenie tego obowiązku.

       Od 15 sierpnia 2015 roku uległ rozszerzeniu krąg spraw podlegających możliwości rozpoznania w trybie uproszczonym. Rozpoznanie sprawy w tym trybie polega na tym, że jeżeli zostały spełnione ustawowe warunki dla takiego trybu, to sprawa może zostać rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, bez oczekiwania na wyznaczenie rozprawy. Obecnie w tym trybie na posiedzeniu niejawnym jest wydawany wyrok w składzie trzech sędziów (takim, jak orzeka sąd na rozprawie). Wyrok ten podlega niezwłocznie udostępnieniu publicznemu w sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej (czytelni akt sądu) przez okres 14 dni. Orzeczenie zostanie doręczone stronom, a jeśli działają przez pełnomocnika, to pełnomocnikowi.

Uzasadnienie wyroku jest sporządzane z urzędu (bez obowiązku wnoszenia o uzasadnienie) w terminie 14 dni od podpisania jego sentencji. Podlega zaskarżeniu w drodze skargi kasacyjnej identycznie jak wyroki wydane w trybie zwykłym.

O sposobie i terminach zaskarżenia strony działające bez profesjonalnego pełnomocnika są pouczane przy doręczeniu wyroku z uzasadnieniem.

Skład sądu wyznaczony do rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym może przekazać sprawę do rozpoznania na rozprawie. 

 


Podstawa prawna:

Metryczka
 • wytworzono:
  04-08-2009
  przez: Jacek Tomczak
 • opublikowano:
  04-08-2009 14:12
  przez: Jacek Tomczak
 • zmodyfikowano:
  09-10-2015 10:22
  przez: Jacek Tomczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
  odwiedzin: 5571
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Dąbrowskiego 13
NIP: 599-29-00-085 REGON: 080000621
Numer konta: 43 1010 1704 0060 1522 3100 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (95) 73 30 700
fax: (95) 73 30 715
e-mail: sekretariat@gorzow.wsa.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×