Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis

 

USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.)
Oddział 2
Wpis
Art. 230. § 1. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.
§ 2. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.
Art. 231. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.
Art. 232. § 1. (47) Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od:
 1) pisma odrzuconego lub cofniętego;
 2) zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione.
§ 2. Postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
Art. 233. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu. W rozporządzeniu należy uwzględnić, że wpis nie może być niższy niż sto złotych, wpis stosunkowy nie może być wyższy niż 4% wartości przedmiotu zaskarżenia i nie może przekraczać stu tysięcy złotych, a wpis stały wyższy niż dziesięć tysięcy złotych, oraz że wpis stały powinien być zróżnicowany w zależności od rodzaju i charakteru sprawy.
 
 

 

 

 

Dz.U.03.221.2193

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. z dnia 24 grudnia 2003 r.)

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi:

  1)  do 10.000 zł - 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł;

  2)  ponad 10.000 zł do 50.000 zł - 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł;

  3)  ponad 50.000 zł do 100.000 zł - 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1.500 zł;

  4)  ponad 100.000 zł - 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

§ 2. 1. Wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach:

  1)  skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym - 100 zł;

  2)  skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - 200 zł;

  3)  skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej - 300 zł;

  4)  skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej - 300 zł;

  5)  skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego - 300 zł;

  6)  skarg na bezczynność organów administracji publicznej - 100 zł;

  7)  zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych - 100 zł.

2. Wpis stały wynosi w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

  1)  budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych - 10.000 zł;

  2)  energetyki - 10.000 zł;

  3)  transportu lotniczego, kolejowego i morskiego - 10.000 zł;

  4)  radiofonii i telewizji - 10.000 zł;

  5)  publicznego obrotu papierami wartościowymi - 10.000 zł;

  6)  działalności bankowej - 10.000 zł;

  7)  ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji - 10.000 zł;

  8)  funduszy emerytalnych - 10.000 zł;

  9)  funduszy inwestycyjnych - 10.000 zł;

10)  wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych - 8.000 zł;

11)  obrotu hurtowego napojami alkoholowymi - 8.000 zł;

12)  kasyn gry - 10.000 zł;

13)  innych gier losowych i zakładów wzajemnych - 8.000 zł;

14)  łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych - 8.000 zł;

15)  usług pocztowych - 1.000 zł;

16)  ochrony osób i mienia - 5.000 zł;

17)  usług detektywistycznych - 5.000 zł;

18)  obrotu dewizowego - 5.000 zł;

19)  prawa celnego - 5.000 zł;

20)  produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi - 3.000 zł;

21)  aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej - 1.000 zł;

22)  żywności i żywienia - 1.500 zł;

23)  geologii i górnictwa - 1.000 zł;

24)  kultury, edukacji i wychowania - 1.000 zł;

25)  sportu, turystyki i rekreacji - 1.000 zł;

26)  utrzymywania czystości i porządku - 800 zł;

27)  w pozostałym zakresie - 500 zł.

3. Wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu:

  1)  budownictwa i architektury - 500 zł;

  2)  zagospodarowania przestrzennego - 500 zł;

  3)  ochrony środowiska i przyrody - 200 zł;

  4)  gospodarki wodnej - 300 zł;

  5)  nieruchomości - 200 zł;

  6)  rolnictwa i leśnictwa - 200 zł;

  7)  ewidencji ludności i dowodów osobistych - 100 zł;

  8)  cudzoziemców, paszportów i wiz - 300 zł;

  9)  aktów stanu cywilnego i obywatelstwa - 100 zł;

10)  kombatantów - 100 zł;

11)  własności przemysłowej - 1.000 zł;

12)  zobowiązań podatkowych - 500 zł;

13)  prawa celnego - 500 zł.

4. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter, wynosi 200 zł.

5. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł.

6. W sprawach skarg niewymienionych w ust. 1-5 wpis stały wynosi 200 zł.

§ 3. Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.

§ 4. Wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy, wynosi 100 zł.

§ 5. 1. Przy uiszczaniu wpisu - zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu - należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.

2. (1) (utracił moc).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

 

 

nowa podstrona, dodana 2009-07-30 

 

Podmiot udostępniający: WIS
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Magdalena Bernacka
Data wytworzenia: 2009-07-30

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-07-2009
  przez: Jacek Tomczak
 • opublikowano:
  30-07-2009 11:00
  przez: Jacek Tomczak
 • zmodyfikowano:
  20-03-2018 09:45
  przez: Jacek Tomczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
  odwiedzin: 5846
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Dąbrowskiego 13
NIP: 599-29-00-085 REGON: 080000621
Numer konta: 43 1010 1704 0060 1522 3100 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (95) 73 30 700
fax: (95) 73 30 715
e-mail: sekretariat@gorzow.wsa.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×