Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa dwóch central wentylacyjnych wraz z montażem na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gorzow.wsa.gov.pl


Gorzów Wielkopolski: Dostawa dwóch central wentylacyjnych wraz z montażem na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
Numer ogłoszenia: 88100 - 2014; data zamieszczenia: 17.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. , ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 95 7330 780, faks 95 7330 715.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzow.wsa.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa dwóch central wentylacyjnych wraz z montażem na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa dwóch central wentylacyjnych wraz z montażem na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. WartośC szacunkowa zamówienia poniżej 134 000 tys. euro..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.50.00.00-1, 42.52.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 (jednej) dostawy polegającej na dostawie co najmniej 1centrali wentylacyjnej wraz z montażem, o wydajności co najmniej 5000 m 3/h i wartości co najmniej 200 tys. zł z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego dostawa została wykonana oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie .

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia wymogów.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia wymogów.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia wymogów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         inne dokumenty

a) Karta doboru centrali dla wydatku nominalnego. b) Karta doboru centrali dla wydatku powiększonego o 20%, c) Schemat oferowanej centrali z wymiarami, usytuowaniem urządzeń, czujników sterujących i nadzorujących pracę centrali oraz ich wykazem z podaniem typu, dostawcy i ilości dla jednej centrali wentylacyjnej, d) Świadectwo energetyczne w klasie A potwierdzone certyfikatem EUROVENT lub równoważnym, potwierdzającym zgodność oferowanej centrali wentylacyjnej z parametrami deklarowanymi wg karty doboru.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wyposażenie oferowanych central wentylacyjnych - załącznik A1 , Parametry techniczne oferowanych central wentylacyjnych - załącznik A2, Kosztorys ofertowy - załącznik C .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w przypadku: a) błędów pisarskich w treści umowy: b) zmiany podwykonawcy oraz zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę; c) wystąpienia okoliczności, o których mowa w §4 pkt 3 umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gorzow.wsa.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul.Dąbrowskiego 13,66-400 Gorzów Wlkp..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2014 godzina 08:30, miejsce: ul.Dąbrowskiego 13,66-400 Gorzów Wlkp. w siedzibie WSA w Gorzowie Wlkp. , /w biurze podawczym na parterze/..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

PDFSIWZ-Dostawa central wentylacyjnych.pdf (803,90KB) 

DOCZał.nr 1-oferta.doc (32,50KB)

DOCZał nr 2-projekt umowy.doc (72,50KB)

DOCZał. Nr3-oświadczenie z art 22.1.doc (27,50KB)

DOCZał.nr 4-wykaz dostaw.doc (31,50KB)

DOCZał. nr 5-oświadczenie o uprawnieniach.doc (22,00KB)

DOCZał. Nr 6-oświadczenie z art 24.1.doc (23,50KB)

DOCZał. nr 7 -oświadczenie dot.grupy kapitałowej.doc (43,00KB)

DOCXZałącznik A Opis Przedmiotu Zam...docx (78,48KB)

DOCZałącznik B Spec. Tech. Wyk. i Odbioru Robót.doc (184,00KB)

PDFZałącznik C Kosztorys ofertowy.pdf (43,99KB)

DOCXZałącznik A1-wyposażenie oferowanych central..docx (17,85KB)

DOCXZałącznik A2-parametry techniczne oferowanych central..docx (15,60KB)

Podmiot udostępniający: WSA Gorzów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Ratuszna
Data wytworzenia: 2014-03-17