Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

konkurs na stanowisko asystenta sędziego

 

konkurs na stanowisko asystenta sędziego
 
Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
ul. J. Dąbrowskiego 13
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta sędziego
(1 etat)
 
 
Kandydat  na  stanowisko  asystenta  sędziego  powinien spełniać wymagania określone w art.
27 a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz.1269 ze zm.), obejmujące:
- posiadanie obywatelstwa polskiego oraz korzystanie z pełni praw cywilnych i   
 obywatelskich,
- posiadanie nieskazitelnego charakteru,
- ukończenie studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych
 uznanych w Polsce.
 
Konkurs na  stanowisko  asystenta  sędziego  zostanie  przeprowadzony w  dniu 06 marca 2012 r. o godz. 10.00  w siedzibie WSA w Gorzowie Wielkopolskim, ul. J. Dąbrowskiego 13.
Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu regulują: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. Nr 167, poz. 1037) oraz zarządzenie nr 19 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.
 
Zgłoszenie zawierające:
      - wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
      - życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
      - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów     
          prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów   
          prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o  zdanym egzaminie magisterskim,
        - oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo
           ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
      - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
          konkursu,
       - 3 aktualne fotografie zgodne w wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
          osobistych,
należy złożyć do dnia 03 lutego 2012 r.  w Biurze Podawczym WSA w Gorzowie Wielkopolskim bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, ul. J. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
Do zgłoszenia kandydat może także dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe wykształcenie lub osiągnięcia.
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.
 
Konkurs przeprowadzony zostanie w formie pisemnej i składać się będzie z dwóch części:
-  testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz
   procesowego, prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed
   sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego;
- dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia postanowienia
   organu administracji publicznej i postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego z
   zakresu prawa administracyjnego procesowego i prawa o postępowaniu przed sądami
    administracyjnymi.
Problematyka dotycząca prawa administracyjnego materialnego obejmuje prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarkę nieruchomościami, prawo samorządu terytorialnego, pomoc społeczną, broń i amunicję, informację publiczną oraz ochronę danych osobowych.
 
Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 95-73-30-793.
 
Wytwarzający/Odpowiadający: Mirosław Trzecki
                                                     (Wiceprezes WSA w Gorzowie Wielkopolskim)

nowa podstrona, dodana 2012-01-05 

Podmiot udostępniający: WSA Gorzów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mirosław Trzecki
Data wytworzenia: 2012-01-05