Przejdź do treści strony
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim Biuletyn Informacji Publicznej

budynek sądu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Dąbrowskiego 13

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

PDFZarządzenie w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych.pdf
 


K O M U N I K A T

 

            W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875), Sąd informuje, że zgodnie z art. 15 zzs4 ust. 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny przeprowadzają rozprawę przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w niej uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących.

Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach sąd orzeka w składzie trzech sędziów (art. 15 zzs4 ust. 3).

Ponadto Sąd informuje, że zgodnie z art. 68 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej   w art. 46, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

                                                                         PREZES

                                                                                                   Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego                         

                                                                  w Gorzowie Wielkopolskim

                                                                           Sławomir Pauter


PDFZarządzenie Prezesa WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie odwołania rozpraw.pdf

PDFZarządzenie Prezesa WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie odwołania rozpraw zmiany.pdf

Informacja o orzeczeniach wydanych na posiedzeniu niejawnym

tel. (0-95) 7330-700
fax (0-95) 7330-715

e-mail:

NIP:599-29-00-085
REGON 080000621

KONTO BANKOWE
NBP O/Zielona Góra
43 1010 1704 0060 1522 3100 0000

Godziny urzędowania Sądu:

Poniedziałek - Piątek
730 - 1530

 

Godziny urzędowania sekretariatów wydziałów orzeczniczych:

Poniedziałek - Piątek
830 - 1400
wydział I tel. 95 73 30 720

wydział II tel. 95 73 30 741
 

Wydział Informacji Sądowej:

Poniedziałek - Piątek
800 - 1500
tel. 95 73 30 762
fax 95 73 30 763
e-mail:

skrytka EPUAP: /wsagw/SkrytkaESP

Akta spraw są udostępniane do wglądu w godz. 800 - 1500

Z uwagi na konieczność zapoznania się z aktami spraw przez sędziów orzekających,
możliwość ich udostępnienia stronom oraz pełnomocnikom w ciągu 7 dni
poprzedzających rozprawę należy uzgodnić z sekretariatem wydziału.

Istnieje możliwość telefonicznego i mailowego ustalenia terminu
zapoznania się z aktami sprawy: wis@gorzow.wsa.gov.pl

Biuro Podawcze przyjmuje pisma:

Nieczynne w siedzibie sądu zgodnie z zarządzeniem Prezesa do odwołania.

e-mail:

Jeśli pismo jest kolejnym w danej sprawie, należy podać sygnaturę tej sprawy
(tj. oznaczenie sprawy, np. I SA/Go 1/14).

Kasa Sądu
Poniedziałek - Piątek 800-1300

Metryczka
 • wytworzono:
  28-07-2009
  przez: Jacek Tomczak
 • opublikowano:
  28-07-2009 13:28
  przez: Jacek Tomczak
 • zmodyfikowano:
  26-05-2020 13:44
  przez: Jacek Tomczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
  odwiedzin: 199709
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Dąbrowskiego 13
NIP: 599-29-00-085 REGON: 080000621
Numer konta: 43 1010 1704 0060 1522 3100 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (95) 73 30 700
fax: (95) 73 30 715
e-mail: sekretariat@gorzow.wsa.gov.pl