Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

budynek sądu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Dąbrowskiego 13

66-400 Gorzów Wielkopolski

skrytka EPUAP: /wsagw/SkrytkaESP

Informacja o orzeczeniach wydanych na posiedzeniu niejawnym

Zarządzenie Prezesa WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie zasad funkcjonowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w okresie epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2


K O M U N I K A T

w sprawie organizacji pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim informuje, iż zostaje wznowiona działalność orzecznicza na rozprawach.

 1. Wszystkie osoby wchodzące na teren budynku Sądu zobowiązane są do:
 • dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją,
 • korzystania z rękawiczek ochronnych oraz z osłony na usta i nos,
 • poddania się badaniu temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego,

Osoby, u których stwierdzi się podwyższoną temperaturę ciała (od 37,5oC) oraz osoby, które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała, dezynfekcji rąk, użycia rękawiczek ochronnych i maseczek ochronnych lub innych środków zakrywających nos i usta nie uzyskają prawa wejścia do budynku.

 • zachowania co najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób,
 • pobrania i używania w czasie pobytu w Sądzie identyfikatora „Gość”. Identyfikator podlega zwrotowi przy wyjściu z budynku Sądu,
 1. Osoby zawiadomione o terminie rozprawy oraz ich pełnomocnicy a także osoby, które zamierzają złożyć wniosek o przystąpienie do postępowania lub żądanie dopuszczenia do udziału w postępowaniu mogą wejść do budynku Sądu nie wcześniej niż na 15 minut przed rozpoczęciem rozprawy.
 2. Dostęp publiczności do sal rozpraw jest limitowany a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być także wyłączony w zależności od występujących uwarunkowań lokalnych i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa rozpraw.
 3. Oprócz uczestników w posiedzeniu jawnym (lub oczekujących na posiedzenie jawne) stron, uczestników postępowania i publiczności, na terenie Sadu może jednocześnie przebywać:

- jeden interesant w biurze podawczym,

- jeden interesant i jeden pełnomocnik w Wydziale I nformacji Sądowej,

- dwóch interesantów oczekujących w holu na parterze budynku.

 

       5. Z dniem 20 października 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym:

 • wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu, Przewodniczących Wydziałów i Kierowników innych jednostek organizacyjnych,
 • wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej,
 • wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w Czytelni Akt. Dostęp do akt zapewnia się w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie www.gorzow.wsa.gov.pl w zakładce „Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych Online”,
 • ogranicza się pracę Sadu :
  • poprzez zamknięcie Biblioteki dla osób trzecich,
  • Kasy Sądu do przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy Sądu.
 1. Niezależnie od możliwości rozpoznania przez sąd z urzędu niektórych spraw w trybie uproszczonym – także każda inna sprawa może być rozpoznana  w tym trybie na posiedzeniu niejawnym, o ile strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy (art. 119 pkt.2 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). W związku z tym przypominamy o możliwości złożenia takiego wniosku, w tym również  w sprawach, w których skargi zostały już przekazane do sądu.
 2. Pisma mogą być wnoszone do Sądu również w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą sądu. Adres elektronicznej skrzynki podawczej WSA w  Gorzowie Wlkp. /wsagw/SkrytkaESP, albo za pośrednictwem operatora pocztowego

            W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875), Sąd informuje, że zgodnie z art. 15 zzs4 ust. 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny przeprowadzają rozprawę przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w niej uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących.

Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach sąd orzeka w składzie trzech sędziów (art. 15 zzs4 ust. 3).

Ponadto Sąd informuje, że zgodnie z art. 68 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej   w art. 46, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

                                                                         PREZES

                                                                                                   Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego                         

                                                                  w Gorzowie Wielkopolskim

                                                                           Sławomir Pauter


PDFZarządzenie nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych.pdf

PDFZarządzenie nr 16/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie organizacji pracy WSA w Gorzowie w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych.pdf
 

tel. (0-95) 7330-700
fax (0-95) 7330-715

e-mail:

NIP:599-29-00-085
REGON 080000621

KONTO BANKOWE
NBP O/Zielona Góra
43 1010 1704 0060 1522 3100 0000

Godziny urzędowania Sądu:

Poniedziałek - Piątek
730 - 1530

 

Godziny urzędowania sekretariatów wydziałów orzeczniczych:

Poniedziałek - Piątek
830 - 1400
wydział I tel. 95 73 30 720

wydział II tel. 95 73 30 741
 

Wydział Informacji Sądowej:

Poniedziałek - Piątek
800 - 1500
tel. 95 73 30 760
tel. 95 73 30 762
fax 95 73 30 763
e-mail:

skrytka EPUAP: /wsagw/SkrytkaESP

Akta spraw są udostępniane do wglądu w godz. 800 - 1500

Z uwagi na konieczność zapoznania się z aktami spraw przez sędziów orzekających,
możliwość ich udostępnienia stronom oraz pełnomocnikom w ciągu 7 dni
poprzedzających rozprawę należy uzgodnić z sekretariatem wydziału.

Istnieje możliwość telefonicznego i mailowego ustalenia terminu
zapoznania się z aktami sprawy: wis@gorzow.wsa.gov.pl

Biuro Podawcze przyjmuje pisma:

Poniedziałek Piątek

800 -1500

e-mail:

Jeśli pismo jest kolejnym w danej sprawie, należy podać sygnaturę tej sprawy
(tj. oznaczenie sprawy, np. I SA/Go 1/14).

Kasa Sądu
Poniedziałek - Piątek 800-1300