Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

budynek sądu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Dąbrowskiego 13

66-400 Gorzów Wielkopolski

skrytka EPUAP: /wsagw/SkrytkaESP

Informacja o orzeczeniach wydanych na posiedzeniu niejawnym

tel. (0-95) 7330-700
fax (0-95) 7330-715

e-mail:

NIP:599-29-00-085
REGON 080000621

KONTO BANKOWE
NBP O/Zielona Góra
43 1010 1704 0060 1522 3100 0000

Godziny urzędowania Sądu:

Poniedziałek - Piątek
730 - 1530

 

Godziny urzędowania sekretariatów wydziałów orzeczniczych:

Poniedziałek - Piątek
830 - 1400
wydział I tel. 95 73 30 720

wydział II tel. 95 73 30 741
 

Wydział Informacji Sądowej:

Poniedziałek - Piątek
800 - 1500
tel. 95 73 30 760
tel. 95 73 30 762
fax 95 73 30 763
e-mail:
skrytka EPUAP: /wsagw/SkrytkaESP
 
Akta spraw są udostępniane do wglądu w godz. 800 - 1500
Tryb udostępniania akt określa poniższy komunikat.
 

Biuro Podawcze przyjmuje pisma:

Poniedziałek Piątek

800 -1500

e-mail:

Jeśli pismo jest kolejnym w danej sprawie, należy podać sygnaturę tej sprawy
(tj. oznaczenie sprawy, np. I SA/Go 1/14).


Informacja o organizacji pracy
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
 

z dniem 2 czerwca 2021 r.

 1. Dostęp do akt zapewnia się w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
 2. Czytelnia akt, w ograniczonym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, wznawia przyjmowanie interesantów, z zastrzeżeniem że:
  1. akta udostępniane są w Czytelni akt, jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z dostępu elektronicznego do tych akt nie jest możliwe;
  2. osobiste przeglądanie akt w Czytelni akt może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym złożeniu wniosku i potwierdzeniu uprawnienia do ich udostępnienia przez Przewodniczącego Wydziału, w którym sprawa jest rozpatrywana;
  3. Przewodniczący Wydziału, w którym sprawa jest rozpatrywana, przekazuje informację o uprawnieniu do udostępnienia akt do Wydziału Informacji Sądowej oraz wyznacza termin udostępnienia akt;
  4. w sytuacjach niecierpiących zwłoki oraz skutkujących niemożnością udostępnienia akt przez pracownika Wydziału Informacji Sądowej, akta udostępnia pracownik wyznaczony przez Przewodniczącego Wydziału;
  5. w Czytelni akt jednorazowo może przebywać, poza pracownikami Sądu, 1 osoba;
 3. Ogranicza się pracę Kasy Sądu do przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy Sądu.
 4. Przy Biurze podawczym Sądu może przebywać nie więcej niż 1 interesant.

 

Zasady bezpieczeństwa na terenie Sądu

 1. W budynku sądowym, w strefie bezpośrednio przylegającej do wejścia, funkcjonuje „punkt kontrolny”, obsługiwany przez pracowników ochrony Sądu lub inne wyznaczone osoby, które realizują i nadzorują wykonanie przez osoby wchodzące do budynku czynności wymienionych w ust. 2 oraz monitorują liczbę interesantów udających się do poszczególnych sal rozpraw, Biura podawczego i Czytelni akt.
 2.  Wszystkie osoby wchodzące na teren budynków sądowych zobowiązane są do:
  1. dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją;
  2. korzystania z rękawiczek ochronnych oraz z osłony na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku);
  3. poddania się badaniu temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego;
  4. zachowania co najmniej 1,5 metrowego odstępu od innych osób, w szczególności w przypadku konieczności zdjęcia osłony ust i nosa na potrzeby potwierdzenia tożsamości.
 3. W budynku sądowym wydziela się strefy dostępu i drogi komunikacyjne dla interesantów, prowadzące bezpośrednio do wyznaczonych stref, z którymi związane jest stawiennictwo tych osób (sale rozpraw, Czytelnia akt).

Na podstawie PDFZarządzenia nr 11 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji pracy WSA w Gorzowie Wlkp. oraz działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.pdf

 

Niezależnie od możliwości rozpoznania przez sąd z urzędu niektórych spraw w trybie uproszczonym – także każda inna sprawa może być rozpoznana  w tym trybie na posiedzeniu niejawnym, o ile strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy (art. 119 pkt.2 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). W związku z tym przypominamy o możliwości złożenia takiego wniosku, w tym również  w sprawach, w których skargi zostały już przekazane do sądu.

Pisma mogą być wnoszone do Sądu również w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą sądu. Adres elektronicznej skrzynki podawczej WSA w Gorzowie Wlkp. /wsagw/SkrytkaESP, albo za pośrednictwem operatora pocztowego.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875), Sąd informuje, że zgodnie z art. 15 zzs4 ust. 2  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny przeprowadzają rozprawę przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w niej uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w niej uczestniczących.

 

Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach sąd orzeka w składzie trzech sędziów (art. 15 zzs4 ust. 3).