Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

                                                                                    Gorzów Wielkopolski 10 grudnia 2019 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

                                                                                  

            Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi polegającej na przeglądach technicznych i czynnościach konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic – zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących  urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno–ruchowej oraz w instrukcjach obsługi opracowanych przez producentów.

Usługa obejmuje przeglądy, konserwacje i naprawy  wymienionych w tabeli (załącznik do niniejszego zaproszenia) urządzeń i gaśnic znajdujących się w pomieszczeniach Sądu.

Szczegółowy zakres serwisu:

 1. Czynności sprawdzające i kontrolne:
  1. wykonanie pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych DN25,
  2. wykonanie badań okresowych gaśnic przenośnych – stosownie do zaleceń producenta (na etapie eksploatacji, modernizacji/napraw),
  3. centralki z układem zasilania – sprawdzenie działania central i układów zasilania,
  4. awaryjne źródło zasilania – sprawdzenie wartości napięć i poprawności działania,
  5. linie dozorowe i sygnalizacyjne – sprawdzenie prawidłowości działania,
  6. sygnalizatory pożaru – sprawdzenie poprawności działania,
  7. urządzenia stałej instalacji gaśniczej – sprawdzenia drożności i prawidłowości działania,
  8. sprawdzenie  działania urządzeń podłączonych do centralek ppoż. – oddymiania, SSWiN, DSO;
  9. sprawdzenie prawidłowości działania systemu wykrywania pożaru i oddymiania,
  10. sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń telewizji przemysłowej,
  11. sprawdzenie prawidłowości działania przycisków ppoż.  – test kontrolny,
  12. sprawdzenie działania czujek optycznych dymu i temperaturowych – test kontrolny,
  13. sprawdzenie działania wskaźników zadziałania czujek optycznych dymu,
  14. sprawdzenie połączeń kablowych, przewodowych i ciśnieniowych,
  15. sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń DSO.

 

2. Usuwanie awarii instalacji, systemów i urządzeń objętych umową odbywać się będzie na podstawie każdorazowego zgłoszenia Zleceniodawcy, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. Czas reakcji Zleceniobiorcy - do 24 godz. od powiadomienia o awarii.

 

Informujemy o możliwości wizji lokalnej opisywanych urządzeń i środków gaśniczych w budynku Sądu.

Przewidywany okres obowiązywania umowy –  4 lata.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Kierownikiem Oddziału Administracyjno-Gospodarczego i Spraw Ogólnych, Panem Waldemarem Styrculą , tel. kontaktowy: 095-7330782 lub .

Ofertę zawierającą  proponowaną cenę proszę złożyć do dnia 31 grudnia 2019 r. w formie pisemnej osobiście – w Biurze Podawczym, pocztą, za   pośrednictwem faksu 095- 7330715 lub poczty elektronicznej ().

Ofertę proszę złożyć na załączonym druku oferty.

W przypadku wybrania złożonej oferty zostaną Państwo poinformowani.

 

 

                                                                                                          Dyrektor Sądu

                                                                                                        Bożena Ratuszna

 

 

 

 

(Wzór oferty)                                                                                         

                                                                                                        ………………………2019 r.

  

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny

                                                                                            w Gorzowie Wlkp.

                                                                                               ul. Dąbrowskiego 13

                                                                                                66-400 Gorzów Wlkp.

 

Nazwa i adres wykonawcy:

…………………………….

…………………………….

NIP: ………………………

REGON:………………….

tel.:   ……………………...

e-mail: …………………….

 

 

                                                                       OFERTA

 

W odpowiedzi na zaproszenie składam ofertę na świadczenie usługi polegającej na przeglądach technicznych i czynnościach konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic zainstalowanych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2020-2023 wg załączonej tabeli :

 

 1. Oferuję wykonanie usługi jak niżej :

a) Koszt roczny usługi w 2020 r. wynosi: ……….PLN netto, z uwzględnieniem  podatku VAT ……. %,  …………PLN brutto.

b) Koszt roczny usługi w latach 2021-2023 r. wynosi………..PLN netto, z uwzględnieniem  podatku VAT ……. %,  …………PLN brutto.

c) Łączny koszt świadczenia usługi od 2020 r. do 2023 r. wynosi ………………PLN netto, z uwzględnieniem podatku VAT ……. %, ……………PLN brutto

       2. Oświadczam, że posiadam niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotowej

           usługi.

 

3. Akceptuję warunki płatności określone w warunkach umowy, tj. do 30 dni od doręczenia faktury.

4. Dane dodatkowe:

–  imię i nazwisko osoby do kontaktu ……………………………

–  telefon …………………………………….

 

Załącznik: Tabela częstotliwości usług wraz z wartością brutto usług.

 

 

 

 

                                                                                               ……………………………………

/pieczęć i podpis wykonawcy/