Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko referendarza

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

ogłasza z dniem 4 listopada 2019 roku konkurs na wolne stanowisko referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim

 

Konkurs odbędzie się dnia 10 grudnia 2019 roku, godzina 11:30, w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13.

 

 1. Kandydat na stanowisko referendarza sądowego powinien spełniać wymagania określone w art. 27 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2003 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tj. Dz. U. 2016r. poz. 1066), zgodnie z którym na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto :
 1. Ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 2. Jest nieskazitelnego charakteru.
 3. Ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce.
 4. Pozostawał co najmniej trzy lata na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego.
 1. Konkurs na stanowisko referendarza sądowego zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U. z 2018 r. poz.769) z zastrzeżeniem, iż praca konkursowa obejmować będzie pytania z zakresu:
 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 2. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.).
 3. Ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2188 ze zm.).
 4. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 52) -  w części nieuregulowanej ustawą Prawo o ustroju sądów administracyjnych. 
 5. Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2018 r. poz. 75).
 6. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).
 7. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.).
 8. Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1177).
 9. Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1004).
 10. Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1003).
 11. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1090).
 12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2003 r. Nr 221 poz. 2193 ze zm.).
 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego.
 2. Życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej.
 3. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
 5. Oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 6. Trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 7. Dokumenty potwierdzające pozostawanie przez co najmniej trzy lata na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego.
 1. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

 Pełną dokumentację należy składać w terminie do dnia 27 listopada 2019 roku:

● osobiście w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w kopertach z oznaczeniem „Dział Kadr - Konkurs na stanowisko referendarza”

lub

● listownie pod adresem:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim

Dział Kadr

ul. Dąbrowskiego 13

66- 400 Gorzów Wielkopolski

 

            W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

            Formularz oświadczeń, o których mowa w pkt. III 4-5 dostępny jest na stronie internetowej Sądu – poniżej ogłoszenia o Konkursie. 

 

            Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

            Dokumenty po wykorzystaniu zostaną odesłane.

 

            Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu i w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem konkursu.

 

            Prezes WSA w Gorzowie Wielkopolskim zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95-73-30-793

 

 Wiceprezes

                         Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

            w Gorzowie Wielkopolskim

          sędzia WSA Sławomir Pauter

 

 

 

DOCXwzor-oswiadczenia-kandydata.docx (14,43KB)

DOCzgoda-na-przetwarzanie-danych.doc (26,50KB)