Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  Zamawiający informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. ul. Dąbrowskiego 13,
 2. z inspektorem ochrony danych osobowych w WSA w Gorzowie Wlkp. można kontaktować się osobiście lub pod adresem poczty elektronicznej:
 3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,
 4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201 7 r.poz.1579 ze zm.,) zwanej dalej Pzp.
 5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia,
 6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.,
 7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób  zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO,
 8. Wykonawca posiada:
 • na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem          przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych          osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO,

 

 1. Wykonawcy nie przysługuje
 •  w związku z art. 17 ust.3, lit. b,  d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art.20 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust.1 lit. c RODO