Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego stosowanego w WSA w Gorzowie Wlkp.

1/

Administrator danych osobowych przetwarzanych w zakresie monitoringu wizyjnego stosowanego w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dąbrowskiego 13

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.

ul. Dąbrowskiego 13;

66-400 Gorzów Wlkp.,

tel. (95) 7330700

2/

Jednostka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe w zakresie monitoringu wizyjnego

Oddział  Administracyjno – Gospodarczy i Spraw Osobowych

 

 

 

3/

Przedstawiciel jednostki organizacyjnej/ komórki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe

Kierownik Oddziału  Administracyjno-Gospodarczego i Spraw Osobowych

Tel.(95) 7330781

 

4/

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

e-mail:

5/

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit.g Rozporządzenia 2016/679 (zwanego dalej „RODO"), art. 54 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2188 ze zm.).

6/

Cele przetwarzania danych osobowych

Zapewnienie bezpieczeństwa w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. oraz zapewnienie ochrony osób i mienia, a także zapobieganie naruszeniu zakazu wnoszenia broni  i amunicji, materiałów wybuchowych i innych środków. niebezpiecznych.

7/

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Dane gromadzone w ramach monitoringu mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. usługi z zakresu ochrony fizycznej, obsługi systemów ochrony i obsługi systemów technicznych budynków oraz organom ścigania i innym uprawnionym podmiotom.

8/

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

Dane     osobowe     gromadzone     w    ramach monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 m-cy, po czym  są  usuwane  przez  nadpisanie  danych.  

W  interesie publicznym, na żądanie właściwego organu władzy publicznej, dane utrwalone w systemie przedmiotowego monitoringu mogą być odpowiednio wyodrębnione i przetwarzane dłużej niż przez okres 3 m-cy.

9/

Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Zautomatyzowanego podejmowania decyzji,     w tym profilowania nie stosuje się.

10/

(gdy ma to zastosowanie) - informacje      o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub        w przypadku przekazania, o którym mowa  w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz         o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zapewnia możliwość potwierdzenia, czy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. przetwarzane są Państwa dane osobowe.

W przypadku, gdy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. przetwarza Państwa dane osobowe mają Państwo możliwość uzyskania informacji, o których mowa w art. 15 RODO.

Ponadto mogą Państwo złożyć wniosek o:

  • sprostowanie danych - na zasadach określonych w art. 16 RODO,
  • usunięcie danych - na zasadach określonych w art. 17 RODO,
  • ograniczenie przetwarzania danych - na zasadach określonych w art. 18 RODO.

W celu ustalenia, czy wniosek pochodzi od osoby uprawnionej mogą być Państwo poproszeni o podanie dodatkowych informacji pozwalających uwierzytelnić Państwa tożsamość (art. 12 RODO).

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.