Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej

1/

Administrator danych osobowych przetwarzanych w zakresie rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. ul. Dąbrowskiego 13,

 tel. 95 7330700

 

2/

Jednostka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe w zakresie rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej  

Wydział Informacji Sądowej   ul. Dąbrowskiego 13,

 tel.95 7330762

 

3/

 Przedstawiciel jednostki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe 

 

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej 

 

4/

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

 

Danych  e-mail: iod@gorzow.wsa.gov.pl

 

5/

Podstawa prawna przetwarzania 

 Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 (dalej „RODO“)  w zw. z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.)

6/

Cele przetwarzania danych osobowych 

Rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publiczne

7/

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców 

 Dane osobowe gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom, w tym sądom administracyjnym i organom ścigania

8/

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

Dane osobowe, gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji, celu w jakim zostały zgromadzone, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy 

9/

 Informacje na temat stosowania  zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania nie stosuje się

10/

 Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny zapewnia możliwość potwierdzenia, czy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym przetwarzane są Państwa dane osobowe. 

W przypadku, gdy Wojewódzki Sąd Administracyjny przetwarza Państwa dane osobowe mają Państwo możliwość uzyskania informacji, o których mowa w art. 15 RODO. 

Ponadto mogą Państwo złożyć wniosek o: 

• sprostowanie danych - na zasadach określonych w art. 16 RODO,

• usunięcie danych - na zasadach określonych w art. 17 RODO,

• ograniczenie przetwarzania danych – na zasadach określonych w art. 18 RODO. W celu ustalenia czy wniosek pochodzi od osoby uprawnionej mogą być Państwo poproszeni o podanie dodatkowych informacji pozwalających uwierzytelnić Państwa tożsamość (art. 12 RODO).  

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.