Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

 

1.

Administrator danych osobowych przetwarzanych w zakresie rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.

ul. Dąbrowskiego 13;

66-400 Gorzów Wlkp.,

tel. (95) 7330700

2.

Jednostka organizacyjna przetwarzająca dane osobowe  w zakresie rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji

Wydział Informacji Sądowej

ul. Dąbrowskiego 13;

66-400 Gorzów Wlkp.,

tel. (95) 7330762

3.

 

Przedstawiciel jednostki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej

4.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

e-mail:  

5.

Podstawa prawna przetwarzania

W zakresie skarg i wniosków: Art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 (zwanego dalej „RODO") w związku z przepisami Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018r. poz. 23 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości     z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012r. poz. 524)   w zw. z art. 29 ustawy z dnia   25 lipca 2002r. - Prawo    o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2188 ze zm.), a w zakresie tam nieuregulowanym - zgodnie z przepisami Działu VIII ustawy z dnia  14 czerwca  1960r.  - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.     z 2017r. poz. 1257 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U.  z 2002r. Nr 5, poz. 46) W zakresie petycji: Art. 6 ust.l lit. c Rozporządzenia 2016/679 (zwanego dalej „RODO")   w związku z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014r.  o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

6.

Cele przetwarzania danych osobowych

Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego   w Gorzowie Wlkp., oraz rozpatrywanie petycji.

7.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Dane osobowe gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom.

8.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

Dane osobowe, gromadzone w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zgromadzone,    a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy  z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do niej

9.

Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania nie stosuje się

10.

(gdy ma to zastosowanie) - informacje    o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz                      o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania,   o którym mowa w art. 46, art. 47 lub    art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę      o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zapewnia możliwość potwierdzenia, czy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. przetwarzane są Państwa dane osobowe.

W przypadku, gdy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. przetwarza Państwa dane osobowe mają Państwo możliwość uzyskania informacji, o których mowa w art. 15 RODO.

Ponadto mogą Państwo złożyć wniosek o:

  • sprostowanie danych - na zasadach określonych w art. 16 RODO,
  • usunięcie danych - na zasadach określonych w art. 17 RODO,
  • ograniczenie przetwarzania danych - na zasadach określonych w art. 18 RODO.

W celu ustalenia czy wniosek pochodzi od osoby uprawnionej mogą być Państwo poproszeni       o podanie dodatkowych informacji pozwalających uwierzytelnić Państwa tożsamość (art. 12 RODO).

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.