Przejdź do treści strony
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach toczących się przed WSA w Gorzowie Wlkp. postępowań sądowych

1.

Administrator danych osobowych przetwarzanych w zakresie toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. postępowań sądowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.

ul. Dąbrowskiego 13,

66-400 Gorzów Wlkp.;

tel. (95) 7330700

2.

Jednostki organizacyjne przetwarzające dane osobowe w zakresie toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. postępowań sądowych

Wydział I

Wydział II

3.

Kontakt do jednostki organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe

Wydział I - sekretariat tel. (95) 7330720

Wydział II - sekretariat tel. (95) 7330741

4.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

e-mail:

5.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia 2016/679 (zwanego dalej „RODO") w związku  z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo  o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2017r. poz. 2188 ze zm.).

6.

Cele przetwarzania danych osobowych

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.

7.

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców

Dane osobowe gromadzone są w ramach postępowań sądowych toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. i mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom.

8.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

Dane osobowe gromadzone w ramach postępowań sądowych toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjny w Gorzowie Wlkp., są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zgromadzone,  a po tym czasie przez okres uregulowany przepisami dotyczącymi sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych.

9.

Informacje na temat stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania nie stosuje się.

10.

(gdy ma to zastosowanie) - informacje
o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa   w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz             o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych

Dane osobowe gromadzone w ramach postępowań sądowych toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp. nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

 Zakres przysługujących Państwu praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym RODO.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ul. G. P . Boduena 3/5, 00-011 Warszawa, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Metryczka
 • wytworzono:
  13-02-2019
  przez: Jacek Tomczak
 • opublikowano:
  13-02-2019 10:11
  przez: Jacek Tomczak
 • zmodyfikowano:
  13-08-2019 13:12
  przez: Jacek Tomczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
  odwiedzin: 1705
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Dąbrowskiego 13
NIP: 599-29-00-085 REGON: 080000621
Numer konta: 43 1010 1704 0060 1522 3100 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (95) 73 30 700
fax: (95) 73 30 715
e-mail: sekretariat@gorzow.wsa.gov.pl