Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania na konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

w WSA w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., 20 października 2017 r.

 

 

Część I egzaminu: Test jednokrotnego wyboru.

 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………..

 

 

Skróty użyte w tekście:

„O.p.” – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

„K.p.a.” – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

„P.p.s.a” – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 

 

1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są:

a) Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, uchwały Rady Ministrów, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów, a ponadto akty prawa miejscowego na obszarze działania organów, które je ustanowiły,

b) Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, a ponadto akty prawa miejscowego na obszarze działania organów, które je ustanowiły,

c) tylko Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

 

2. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z:

a) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów,

 

b) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, dwóch osób powołanych  przez Prezydenta Rzeczypospolitej, piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów,

c) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej  przez Prezydenta Rzeczypospolitej, piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, dwóch członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów.

 

3. Sędziowie sądów administracyjnych  w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko:

a) Konstytucji, ustawom, rozporządzeniom i aktom prawa miejscowego,

b) Konstytucji,

c) Konstytucji oraz ustawom.

 

4. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego może być powołany ten, kto:

a) ukończył 35 lat życia,

b) ukończył 30 lat życia,

c) ukończył 28 lat życia.

 

5. Organami wojewódzkiego sądu administracyjnego są:

a) prezes sądu, dyrektor administracyjny sądu, zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego, kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego,

b) prezes sądu, zgromadzenie ogólne sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego, kolegium wojewódzkiego sądu administracyjnego,

c) tylko prezes sądu.

 

6. Regulamin określający szczegółowo tryb wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych ustala:

a) zarządzeniem Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,

b) rozporządzeniem Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej,

c) rozporządzeniem Minister Sprawiedliwości.

 

7. Według K.p.a. odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji:

a) wymaga szczegółowego uzasadnienia,

b) nie wymaga szczegółowego uzasadnienia (wystarczy jeżeli z odwołania wynika, że strona jest niezadowolona z wydanej decyzji),

c) wymaga zachowania szczególnej formy jak również szczegółowego uzasadnienia.

 

8. Stwierdzenie przez organ odwoławczy, iż wnoszący odwołanie, pomimo swych twierdzeń, jakoby decyzja organu pierwszej instancji dotyczyła jego praw i obowiązków, w rzeczywistości nie jest stroną w rozumieniu art. 28 K.p.a., powinno nastąpić:

a)   w drodze decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego,

b) w drodze decyzji o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i umorzeniu postępowania pierwszej instancji,

c)  w drodze decyzji o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

9. W postępowaniu odwoławczym, zgodnie z przepisami K.p.a.:

a) stosuje się przepisy o rygorze natychmiastowej wykonalności,

b) przepisy o rygorze natychmiastowej wykonalności stosuje się odpowiednio,

c) nie stosuje się przepisów o rygorze natychmiastowej wykonalności.

 

10. Według przepisów K.p.a., od nowej decyzji uznającej, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, stronom:

a) służy zażalenie,

b) służy odwołanie,

c) nie przysługuje żaden środek zaskarżenia.

 

11. Rozpatrzenie odwołania wniesionego z uchybieniem terminu, który to termin nie został przywrócony:

a) stanowi rażące naruszenie prawa,

b) stanowi naruszenie prawa,

c) stanowi podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego.

 

12. Zgodnie z K.p.a. w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

a) decyzja dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco,

b) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione,

c) decyzja została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie.

 

13. Zgodnie z K.p.a. załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić:

a) w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania odwołania,

b) w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania,

c) w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania odwołania.

 

14. Według K.p.a. odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze:

a) postanowienia,

b) decyzji,

c) zawiadomienia stron postępowania.

 

15. Zgodnie z K.p.a. od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez samorządowe kolegium odwoławcze przysługuje:

a) odwołanie,

b) skarga do sądu administracyjnego,

c) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

16. Zgodnie z O.p. zobowiązanie podatkowe  powstające z mocy prawa  przedawnia się z upływem:

a) 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

b) 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

c) 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

17. Zgodnie z O.p. organ podatkowy na wniosek podatnika nie prowadzącego działalności gospodarczej, może umorzyć w całości zaległość podatkową, jeżeli:

a) jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym,

b) zobowiązanie podatkowe wygasło na  skutek  przedawnienia,

c) nie stanowi pomocy publicznej.

 

18. Zgodnie z O.p. odwołanie od decyzji wydanej przez organ podatkowy  pierwszej instancji, wnosi się do:

a) organu odwoławczego wyższego stopnia za pośrednictwem organu podatkowego  który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,

b) organu odwoławczego wyższego stopnia za pośrednictwem organu podatkowego  który wydał decyzję w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji,

c) bezpośrednio do organu odwoławczego wyższego stopnia, w terminie 14 dni  od dnia doręczenia decyzji.

 

19. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), świadczeniem z pomocy społecznej jest:

a) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

b) świadczenie wychowawcze,

c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

 

20. Na gruncie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073), decyzja              o warunkach zabudowy określa m.in.:

a) odległości budynków od granic nieruchomości sąsiednich,

b) linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali,

c) liczbę kondygnacji planowanego budynku.

 

21. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), organ administracji architektoniczno-budowlanej może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw: 

a) w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia budowy obiektu budowlanego,

b) w terminie miesiąca od dnia doręczenia zgłoszenia budowy obiektu budowlanego,

c) w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia zgłoszenia budowy obiektu budowlanego.

 

22. Czy w świetle ustawy z dnia 9 września 2000r o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223),  umowa sprzedaży samochodu osobowego  pomiędzy osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych:

a) podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości  2% wartości rynkowej samochodu,

b) podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości  1% wartości rynkowej samochodu,

c) nie  podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

 

23. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983r o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r., poz.205), przysługuje zwolnienie od tego podatku z tytułu nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych nabytych w drodze dziedziczenia przez małżonka jeżeli:

a) zgłosi on właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku,

b) zgłosi on właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie w terminie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku,

c) zgłosi on właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

 

24. Zgodnie z  ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032) wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są:

a) odprawy pośmiertne i  zasiłki pogrzebowe,

b) przychody ze spółdzielczego stosunku pracy,

c) przychody z  najmu lokalu mieszkalnego.

 

25. Sąd administracyjny jest związany ustaleniami wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego  wyroku:

a) skazującego,

b) uniewinniającego,

c) skazującego i uniewinniającego.

 

26. Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek  a organami administracji rządowej rozstrzyga:

a) Sąd Najwyższy – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych,

b) Naczelny Sąd Administracyjny,

c) wojewódzki sąd administracyjny właściwy ze względu na siedzibę organu, który wdał się w spór kompetencyjny.

 

27. Od decyzji organu odwoławczego uchylającej decyzję i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji na podstawie art. 138 § 2 K.p.a. przysługuje:

a) skarga do sądu administracyjnego,

b) sprzeciw do sądu administracyjnego,

c) wniosek do organu odwoławczego o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

28. Wojewódzki sąd administracyjny rozstrzyga  w granicach danej sprawy:

a) nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (za wyjątkiem skarg na pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego, w przypadku których związany jest  zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną),

b) będąc  związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną,

c) będąc związany jedynie powołaną podstawą prawną.

 

29. Cofnięcie skargi złożonej do sądu administracyjnego:

a) wiąże sąd, który jednak jest uprawniony do uznania cofnięcia skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności,

b) nie wiąże sądu,

c) wiąże sąd bezwzględnie.

 

30. W sprawach, w których skargę oddalono uzasadnienie wyroku:

a)  sporządza się z urzędu,

b) sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku,

c) sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

 

31. Zgodnie z P.p.s.a, skargę kasacyjną strona wnosi do Naczelnego Sądu Administracyjnego :

a) w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem  za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie,

b) w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia, z uzasadnieniem  bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

c) w terminie 60 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem  za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie.

 

32. Zgodnie z P.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje skargę kasacyjną na rozprawie w składzie :

a) jednego sędziego  zawodowego i dwóch ławników,

b) trzech sędziów  zawodowych,

c) siedmiu sędziów  zawodowych.

 

 33. Zgodnie z P.p.s.a., zażalenie nie przysługuje na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego rozstrzygającego o:

a) odmowie sporządzenia uzasadnienia,

b) odrzucenia zażalenia,

c) wyłączeniu  sędziego.

 

34.  Zgodnie z P.p.s.a., do wartości przedmiotu zaskarżenia:

a) nie wlicza się odsetek  i  kosztów związanych  z należnością główną,

b) wlicza się odsetki  i koszty związane z należnością główną,

c) nie wlicza się odsetek ale wlicza się koszty związane z należnością główną.       

 

35. Zgodnie z P.p.s.a., nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca decyzję w sprawie z zakresu:

a) podatku od czynności cywilnoprawnych;

b) podatku od nieruchomości;

c) dotyczących dodatków mieszkaniowych;

 

 

36.  Zgodnie z P.p.s.a., w przypadku gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie, skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie :

a) 3 miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego,

b) 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego,

c) miesiąca od dnia wydania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

w WSA w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp., 20 października 2017 r.

 

 

Część II egzaminu: Pisemna praca na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego – wybrany przez kandydata.

  1. Proszę omówić uprawnienia autokontrolne organu administracji publicznej uregulowane w P.p.s.a.,
  2. Proszę omówić pojęcie obiektu budowlanego zdefiniowanego w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).