Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi stałej konserwacji dwóch dźwigów osobowych

                                                                      Gorzów Wlkp., 27 października 2017r.

Zaproszenie

do złożenia propozycji cenowej

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim ul. Dąbrowskiego 13, 66 - 400 Gorzów Wlkp., zwraca się o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi stałej konserwacji dwóch dźwigów osobowych zamontowanych w budynku oraz na zewnątrz budynku Sądu.

1.Przedmiot zamówienia i termin realizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania usługi zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia. Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się z tym dokumentem.

Zamawiający informuje, ze umowa z wybranym wykonawcom zostanie zawarta na okres 24 miesięcy -  od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

2. Wykonawcy

Oferty mogą złożyć podmioty, które wykonują usługi w wymaganym zakresie oraz które w okresie ostatnich 3 lat wykonały co najmniej 2 zamówienia o podobnym rodzaju.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz wykonaniem ewentualnej wizji lokalnej przed przystąpieniem do złożenia oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty, w zakresie szczegółów wykonania usługi oraz ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty.

3. Kryteria oceny oferty i przygotowanie oferty.

 Kryterium oceny ofert jest cena brutto za całość zamówienia – waga 100%.

Ocenie podlega wyłącznie oferta wraz z załącznikami przygotowana wg wzoru   stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia.

Do oferty należy załączyć:

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej poświadczony za zgodność z oryginałem;
 2.  wykaz 2 usług (zawartych umów na okresy co najmniej 1 roku) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  oraz referencje potwierdzające należyte ich wykonanie.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta spełniająca wymagania Zamawiającego, która uzyskała najwyższą liczbę punktów wg podanego kryterium. Oferty złożone bez wymaganych dokumentów zostaną odrzucone.

W przypadku pytań, osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest: Bożena Ratuszna- Dyrektor Sądu, tel. 095 73 30 781.

 4.Termin i miejsce składania ofert.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: , lub złożyć w formie papierowej w biurze podawczym (na parterze) w siedzibie zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 13, do dnia 10 listopada 2017r., do godz.15:00. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku wybrania państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie zawarcia umowy na warunkach ustalonych w projekcie umowy.

 

                                                                                     Bożena Ratuszna

                                                                                        Dyrektor Sądu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Załącznik nr 1 do zaproszenia

                                             Miejsce …………..………… data…..………………2017 r.       

 

 

Pieczęć Wykonawcy

                                                Formularz  Ofertowy

Nazwa i adres Wykonawcy:

........................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Tel.  ………………….……...  Faks  …………..…….……………

Odpowiadając na Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenia usługi konserwacji dwóch dźwigów osobowych eksploatowanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny  przy ul. Dąbrowskiego 13 w Gorzowie Wlkp. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r.(24 miesiące) oferuję wykonanie zamówienia za okres:

     a) miesięczny za kwotę netto …….     , z uwzględnieniem podatku VAT ……. 

         %, za kwotę brutto ………………….. .

     b) świadczenia usługi w okresie obowiązywania umowy  kwota netto…………

        z   uwzględnieniem podatku VAT  ……. %, za kwotę brutto ………………….. .    

Załącznikami do niniejszej oferty są:

 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej poświadczony za zgodność z oryginałem;
 2.  wykaz 2 usług (zawartych umów na okresy co najmniej 1 roku) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  oraz referencje potwierdzające należyte ich wykonanie.

Dane dodatkowe:

–  imię i nazwisko ……………………………

–  telefon …………………………………….

 

 

                                                                                                                   ……………………………………………

                                                        (czytelny podpis osoby uprawnionej

                                                            do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z KR

 

                                                                            Załącznik nr 2 do Zaproszenia  

                              ISTOTNE WARUNKI UMOWY – projekt umowy

Zawarta w dniu ……………..2017 roku, w Gorzowie Wlkp. pomiędzy:

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wlkp., z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP :599 290 00 85; , zwanym dalej Zamawiającym,

 reprezentowanym przez:…………………….

a,

...................................................................................................

reprezentowanym przez:

.........................................................................., zwanym dalej Wykonawcą,

Wartość niniejszej umowy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i w związku z tym umowa została zawarta z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, w oparciu o dyspozycje art. 4 pkt.8 wspomnianej ustawy.

§ 1

Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem zamówienia jest comiesięczna konserwacja dwóch urządzeń dźwigowych typu osobowego wskazanych niżej w tabeli:

Lp.

Producent windy

Typ-model, rodzaj windy 

Nr seryjny/rok budowy

Nr ewidencyjny

Główne parametry windy

1.

GMV Polska

9211 / 2009

dźwig  osobowy, zewnętrzny

GLF MRL-T

3108001597

ilość przystanków – 2

Dźwig hydrauliczny

-

udźwig – 630 kg

2.

Schindler Aufzuge AG

SEL00115PL / 2005

dźwig  osobowy, wewnętrzny

Eurolift MRL

3108001488

ilość przystanków – 4

Dźwig elektryczny

-

udźwig – 1000 kg

 

Zakres usług serwisowych

 1. Wykonawca Stosownie do normy PN-EN 13015 (Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych – Zasady opracowywania instrukcji konserwacji),  przeprowadza regularnie kontrole i konserwacje w zakresie jak niżej:
 1. funkcjonalne przeglądy agregatu, zamocowań, koła linowego, lin, prowadnic drzwi kabinowych i szybowych oraz prowadnic kabinowych windy;
 2.  smarowanie ww. podzespołów w stopniu zapewniającym optymalne funkcjonowanie urządzenia;
 3.  sprawdzenie i regulacja parametrów jezdnych windy, w szczególności precyzji zatrzymywania się urządzenia na przystankach;
 4.  kontrola wzrokowa i funkcji przekaźników, panelu sterowania w kabinie, kaset wyświetlaczy i sprzętu oświetleniowego;
 5.  sprawdzenie urządzenia pod kątem jakości pracy;
 6.  kontrola stanu oleju napędu;
 7.  oczyszczenie ww. podzespołów z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, w zakresie umożliwiającym ich funkcjonowanie;
 8.  czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzeń powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, dwa razy w ciągu roku ( marzec i wrzesień);
 9.  czyszczenie przeszkleń wind - kabiny od strony zewnętrznej i obudowy szybu od strony wewnętrznej oraz konstrukcji wsporczej stalowej z zabrudzeń powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, dwa razy w ciągu roku ( marzec i wrzesień);
 10.  regularna i rzetelna konserwacja w trakcie czasu pracy sądu;
 11.  gotowość Pogotowia Dźwigowego (z wyjątkiem 25, 26.XII, 1.I, 1 .XI, Święta Wielkanocy) całodobowo w zakresie uwalniania ludzi uwięzionych w kabinie 7 dni w tygodniu przez cały rok;
 12.  inne czynności zawarte w dokumentacji dźwigu.
 1. Wszystkie inne czynności nie objęte niniejszą umową będą wykonywane na odrębne zlecenie Zamawiającego.
 2. Czynności konserwacyjne muszą być realizowana co miesiąc, lecz nie później niż do 25 dnia każdego miesiąca i potwierdzone protokołem odbioru. Protokół doręcza się na wskazany adres Zamawiającego.
 3.  Każdy przegląd urządzenia będzie odnotowywany w dzienniku konserwacji  urządzenia.
 4. Wykonawca przeprowadza prace serwisowe od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00.
 5. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia - jeden dźwig w  budynku WSA w Gorzowie Wlkp. a drugi dźwig zewnętrzny przy ścianie zewnętrznej  budynku.

 

§ 2

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

 

Obowiązki Wykonawcy:

 1. Utrzymanie dźwigów w stałym ruchu nie uwzględniając postojów niezbędnych do wykonania czynności naprawczych.
 2. Prowadzenie konserwacji i remontów dźwigu zgodnie z dokumentacją dźwigu,

Normami i obowiązującymi standardami serwisowania dźwigów, w szczególności normy PN-EN 13015.

 1. Uczestniczenie w badaniach okresowych dokonywanych przez  Urząd Dozoru Technicznego.
 2. Wyłączenie dźwigu i zabezpieczenie jego przed dostępem osób trzecich w przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi lub mienia.
 3. Szczegółowe informowanie Zamawiającego o znanych sobie przyczynach i powodach o wyłączenia dźwigu.
 4. Usunięcie natychmiastowe usterki w przypadku, gdy podczas powstania usterki dźwigu nie zostały uszkodzone podzespoły lub części dźwigu.

 

Obowiązki Zamawiającego:

 1.  Zapewnienie swobodnego dostępu do dźwigu dla Wykonawcy.
 2. Natychmiastowe poinformowanie Wykonawcy o każdym awaryjnym postoju dźwigu lub widocznych brakach czy usterkach zewnętrznego wyposażenia dźwigu.
 3. Prowadzenie prac elektrycznych związanych z naprawą linii zasilających znajdujących się poza dźwigiem, pomiary rezystancji i impedancji linii zasilających dźwig, roboty   budowlano remontowe związane z naprawami i odnowieniem szybu, utrzymanie czystości w okolicach dojść do dźwigu oraz w kabinie dźwigu.

 

§ 3

Odpowiedzialność Wykonawcy

 1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzeczywiste szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a także za szkody spowodowane zawinionym zachowaniem Wykonawcy, bądź upoważnionych przez niego osób. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona.
 2.  Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.
 3. Wykonawca oświadcza, ze zatrudnia przeszkolonych techników serwisu, którym zapewnia odpowiednie narzędzia i instrumenty pomiarowe niezbędne do wykonania usług stanowiących.

§ 4

Współpraca

 1.  Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad prawidłową realizacją umowy oraz uprawnioną, do kontaktowania się z Wykonawcą jest Ryszard Pomichowski Kierownik Oddziału Administracyjno-Gospodarczego,tel.95 7330782. E-mail:pomchowski@gorzow.wsa.gov.pl
 2.  Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy oraz uprawnioną, do kontaktowania się z Zamawiającym jest: p………………., tel…………….., fax……………. e- mail:………………
 3.  Zmiana osób do współpracy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy nie stanowi zmiany umowy, jednak wymaga poinformowania w trybie zawiadomienia pisemnego.

 

 

 

 

 

§ 5

Wynagrodzenie

 1. Wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie za wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy na kwotę …….. zł. netto, powiększonej o podatek …….. VAT ….%, razem brutto …………….. zł. (słownie: ……………………………../100 złotych).
 2. Wartość  umowy w okresie jej obowiązywania wynosi …………. zł. netto, powiększona o należny podatek VAT……%,   razem brutto …………. (słownie: ………………………………………………………..0/100 ).
 3. Wynagrodzenie za  usługę nie ulegnie zmianie w całym okresie realizacji umowy z wyjątkiem okoliczności wskazanych w § 11 umowy.

 

§ 6

Warunki płatności

 1.  Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia:
 1.  po zrealizowaniu usługi w terminach wskazanych w § 1 ust.4 oraz dostarczeniu protokołu,
 2.  na podstawie faktury, przelewem na konto Wykonawcy wskazanym w fakturze,
 3.  w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.
 1.  Za datę zapłaty, strony ustalają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
 2.  Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie.

§ 7

Okres obowiązywania umowy

 1.  Umowa będzie realizowana przez okres 24 m-cy od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 

§ 8

Czas reakcji

 1. Zamawiający zgłasza awarie na wskazany numer Pogotowia Dźwigowego Wykonawcy……………………………………
 2. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do czynności naprawczych w ciągu dwóch (2) godzin od zgłoszenia awarii.
 3. Uwalnianie osób powinno nastąpić w ciągu 30 minut od zgłoszenia.

§ 9

Postanowienia ogólne

 1. Konserwacja nie obejmuje nieodpłatnej wymiany części dźwigowych, które zużyły się podczas normalnej eksploatacji (lampy oświetleniowe, oleje, smary, liny, zespoły napędowe, suwaki i rolki ramy, styczniki, itp.) oraz nieumyślnie lub celowo zniszczonych przez osoby trzecie.
 2. W sytuacji zaistnienia konieczności wymiany części lub podzespołów Wykonawca deklaruje wymianę  uszkodzonej  część  lub  podzespołu po uprzednim otrzymaniu od  Zamawiającego odrębnego zlecenia naprawy.
 3. Remonty kapitalne, modernizacje oraz usuwanie usterek powstałych z powodu  dewastacji, kradzieży lub użytkowania dźwigu niezgodnego z jego przeznaczeniem będą wykonywane na podstawie odrębnych zleceń.
 4. O konieczności poddania dźwigu kapitalnemu remontowi lub  modernizacji  Wykonawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Zamawiającego z wyprzedzeniem minimum jednego miesiąca.
 5. Opłaty związane z nadzorem dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego ponosi Zamawiający.

§ 9

Odstąpienie od umowy

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadkach:
 1.  nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy,
 2.  zwłoki w realizacji usługi przekraczającej 14 dni kalendarzowych liczonych odpowiednio od terminów wskazanych w § 1 ust 4 .

§ 10

                                                                                                      Kary umowne

 1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 1.  w wysokości 1% od wartości wynagrodzenia , o którym mowa w §5 umowy:
 1.  za każdy dzień w przypadku zwłoki w realizacji usługi określonej w § 1 ust 2 ;
 2.  za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w stosunku do wymaganego czasu   reakcji przy uwalnianiu ludzi określoną w § 8 ;
 3. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki za niedotrzymanie terminu przystąpienia do   czynności naprawczych w ciągu 2 h (dotyczy dni roboczych) od zgłoszenia awarii;
 1.  w wysokości 1 000, 00 zł w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności określonych w § 9.
 1. Zamawiający może dokonać potrąceń kar umownych z każdej płatności na rzecz Wykonawcy.
 2.  Kary umowne nie wykluczają dochodzenia całości poniesionej przez Zamawiającego szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

 

 

 

                                                                                                            § 11

                                                                                     Zmiana Umowy

w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy

 1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5  Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
 1. zmiany stawki podatku od towarów i usług,
 2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez

  Wykonawcę.

§12

 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jednym dla Wykonawcy, dwóch dla Zamawiającego.

 

 

Załącznik do umowy – Formularz ofertowy Wykonawcy.

 

 

Zamawiający                                                                                               Wykonawca

 

……………………                                                                          …………………..