Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

ogłasza z dniem

01 września 2017 r. nabór kandydatów

na stanowisko asystenta sędziego (2 etaty)

 

 

Konkurs na stanowisko  asystenta sędziego odbędzie   się   w dniu 20  października 2017 r. o godz. 10.00  w siedzibie Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego  w  Gorzowie Wielkopolskim , ul. J. Dąbrowskiego 13.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta sędziego, szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania  konkursu  oraz  wymagania stawiane  kandydatom określają: art. 27 a § 1 ustawy  z dnia 25  lipca  2002 r.- Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.2016.1066 t. j.) w zw. z art. 6 § 1 pkt. 1-3  powołanej  wyżej  ustawy, Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z dnia  14 października 2013 r. w sprawie  przeprowadzenia  konkursu  na stanowisko  asystenta sędziego  (Dz. U. z 2013 r. poz.1228) oraz  Zarządzenie  nr  4  Prezesa  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego   z dnia 21  stycznia  2014 r. w sprawie  trybu  przeprowadzania  konkursu  na stanowisko  asystenta sędziego  w wojewódzkich  sądach  administracyjnych.

Kandydat  powinien spełniać  następujące wymagania:

 

1. posiadanie  obywatelstwa polskiego i korzystanie  z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. nieskazitelny  charakter,

3. ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych   

    uznanych w Polsce.

 

Do  zgłoszenia kandydat dołącza:

 

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

2. własnoręcznie  sporządzony  życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu  potwierdzającego  ukończenie  studiów

    wyższych  na  kierunku  prawo  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  i uzyskanie  tytułu  zawodowego     

    magistra  lub  zaświadczenie  o  zdanym  egzaminie  magisterskim  albo  oryginał  lub  urzędowo 

    poświadczony  odpis dokumentu potwierdzającego  ukończenie  zagranicznych  studiów   wyższych 

    na  kierunku  prawo  uznanych  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  na  podstawie  odrębnych  przepisów,

4. oświadczenie, że wobec  kandydata  nie  jest prowadzone  postępowanie o przestępstwo ścigane z

    oskarżenia  publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5. oświadczenie, że  jest  obywatelem  Rzeczypospolitej  Polskiej i korzysta   z  pełni  praw  cywilnych  i 

    obywatelskich,

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

7. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 

Do  zgłoszenia kandydat  może  dołączyć  dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Osoby zainteresowane  powinny  złożyć  wymagane  dokumenty  bezpośrednio  w siedzibie Sądu (pok.121) lub  drogą  pocztową z powołaniem  się  na  sygnaturę  konkursu – nr: Kd-1133-3/17 w  terminie  do dnia  18 września  2017 r. na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

W przypadku nadania dokumentów   drogą  pocztową   za  datę ich złożenia uważa się  datę  stempla pocztowego. Zgłoszenia  przesłane po terminie  nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci  spełniający wymogi  formalne  zostaną   powiadomieni o dopuszczeniu  do etapu  pisemnego  konkursu nie później niż na 7 dni przed terminem  rozpoczęcia tego etapu  konkursu - poprzez umieszczenie  listy  kandydatów  zawierającej imiona  i  nazwiska  kandydatów  na  tablicy  informacyjnej  Sądu i w Biuletynie Informacji Publicznej. W ten sam  sposób będą  podawane  wszystkie  inne informacje dotyczące konkursu tj.: lista  kandydatów  zakwalifikowanych  do   etapu  trzeciego  konkursu oraz  termin  rozmowy  kwalifikacyjnej - po zakończeniu   części  pisemnej  i   sprawdzeniu  prac  przez   Komisję  konkursową.

 

Konkurs

 

Konkurs  na   stanowisko  asystenta sędziego zostanie  przeprowadzony  zgodnie z rozporządzeniem  Ministra  Sprawiedliwości  z dnia  14 października  2013 r. w  sprawie  przeprowadzania   konkursu   na stanowisko asystenta  sędziego (Dz. U. 2013.1228) oraz Zarządzeniem nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie  trybu przeprowadzania konkursu  na stanowisko  asystenta sędziego  w  wojewódzkich  sądach  administracyjnych.

 

Konkurs  przeprowadzony  zostanie   w   3  etapach:

 

1. etap pierwszy - wstępna  weryfikacja zgłoszeń  kandydatów pod kątem  spełnienia   wymogów  formalnych  przystąpienia   do konkursu - bez  udziału  kandydatów,

 

2. etap drugi - test obejmujący  36 pytań z zakresu prawa administracyjnego, materialnego oraz procesowego (w tym podatkowego), a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego, oraz  pracę  pisemną  na  jeden  z   dwóch  tematów  z   zakresu  prawa administracyjnego materialnego  oraz  procesowego, wybrany  przez  kandydata - uczestniczą  kandydaci, którzy  spełnili  wymagania formalne,

3. etap trzeci - rozmowa  kwalifikacyjna - uczestniczą  kandydaci, którzy  uzyskali dotychczas  co   

    najmniej  29 punktów  w tym  co najmniej  3  punkty  z  pracy  pisemnej.

 

Zgłoszenia  nie  spełniające   wymogów  formalnych oraz  złożone  po terminie  zostaną  zwrócone kandydatom  po upływie 30 dni  od  zakończenia postępowania  konkursowego.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 95-73-30-793.

 

                                                                                                                                         Prezes

                                Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

                                            w Gorzowie Wielkopolskim

                                               Sędzia NSA  Jan Grzęda