Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na dwa wolne stanowiska referendarza sądowego

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

ogłasza z dniem 11 kwietnia 2017 roku  konkurs na dwa wolne stanowiska referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim

 

 1. Kandydat na stanowisko referendarza sądowego powinien spełniać wymagania określone w art. 27 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2003 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tj. Dz. U. 2016r.  poz. 1066), zgodnie z którym na stanowisko referendarza sądowego  może być mianowany ten, kto :
 1. Ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 2. Jest nieskazitelnego charakteru.
 3. Ukończył wyższe  studia prawnicze  w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne  uznane w Polsce.
 4. Pozostawał co najmniej trzy lata na stanowiskach  związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego.
 1. Konkurs na stanowisko referendarza sądowego zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012, poz. 331 ze zm.)  z zastrzeżeniem, iż praca konkursowa obejmować będzie pytania z  zakresu:
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (tj. Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 2. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. –  Prawo o postępowaniu przed  sądami administracyjnymi  ( Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.).
 3. Ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych  (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1066 ze zm.).
 4. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.  z 2016 r., poz. 23 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).
 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego.
 2. Życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej.
 3. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych  w Polsce i uzyskania tytułu magistra  prawa lub zagranicznych  studiów prawniczych  uznanych w Polsce.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  na potrzeby konkursu.
 5. Oświadczenie, że kandydat jest  obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej  i korzysta z pełni praw cywilnych i  obywatelskich.
 6. Trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

 1. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

 Pełną dokumentację należy składać w terminie do dnia 26 kwietnia 2017 roku:

●   osobiście w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim  w kopertach z oznaczeniem „Dział Kadr - Konkurs na stanowisko referendarza”

lub

●   listownie pod adresem:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim

Dział Kadr

ul. Dąbrowskiego 13

66- 400 Gorzów Wielkopolski

 

W przypadku  nadania dokumentów drogą pocztową  za datę ich złożenia  uważa się  datę stempla pocztowego.

 

Formularz oświadczeń, o których mowa w pkt. III 4-5  dostępny jest na stronie internetowej Sądu – poniżej ogłoszenia o Konkursie. 

 

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie  nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty po wykorzystaniu zostaną odesłane.

 

Lista  kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie  umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu i w Biuletynie Informacji Publicznej  nie później  niż na 7 dni przed  rozpoczęciem  konkursu.

 

Przewidywany termin konkursu 17 maja 2017 roku.

 

Prezes WSA w Gorzowie Wielkopolskim  zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95-73-30-793

                                                                                                                                                Prezes

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Gorzowie Wielkopolskim

sędzia NSA Jan Grzęda

 

DOCXoswiadczenia-kandydata.docx (16,37KB)